Zonnepark Colusdijk BV

Waarom zonneweides

WAAROM ZONNEWEIDES?

Waarom worden er zonneweides aangelegd?

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2050 tot maximaal 1,5 graad beperkt te houden, maar om ook rekening te houden met de toenemende vraag naar energie, is duurzame energieopwekking absoluut noodzakelijk. Dat wordt inmiddels volmondig onderkent door de Europese Unie, maar ook door de Nederlandse overheid. Traditionele energiebronnen zoals kolen, bruinkool en olie zullen daarom steeds minder gebruikt gaan worden.

1.5 graden
60 procent

Het nieuwe kabinet Rutte IV wil dat in 2030 een CO2-reductie van 60 % wordt bereikt. In het jaar 2050 moet vrijwel alle energie duurzaam worden opgewekt. Voor de opwekking van duurzame energie wordt in ons land vooral ingezet op wind- en zonne-energie. Aardwarmte en waterkracht spelen in ons land voorlopig een bescheiden rol. Of kernenergie een rol van betekenis gaat spelen in de energieopwekking van Nederland is momenteel onderwerp van een stevige discussie.

Om de CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 te realiseren was in de Nederlandse klimaatwetgeving afgesproken dat – los van de energieopwekking met wind op zee - we in Nederland tenminste 35 Terrawatt (TWh) duurzame energie opwekken op land. Windenergie op land wordt door de overlast die het vaak veroorzaakt daarbij een steeds minder aantrekkelijk alternatief. Berekend is dat de maximale capaciteit voor zonnepanelen op daken ongeveer 7 TWh bedraagt, waardoor duidelijk is dat zonneweides een belangrijke rol gaan spelen in het realiseren van de duurzame doelstellingen in Nederland.

Zonneweides versus landbouwgrond, of multifunctionele zonneweides

In Nederland is een discussie ontstaan over de aanleg van zonneweides in agrarische gebieden, dit omdat landbouwgrond schaars is en landbouwgrond noodzakelijk is voor onze voedselvoorziening. Dit lijkt te botsen met de noodzaak om groene stroom op te gaan wekken met “zon op land” projecten.

Bedenk daarbij allereerst dat Nederland haar zonne-energiedoelstelling al ruim haalt als maar 2% van het landbouwareaal benut gaat worden voor zonneweides. Dit is dus geen megaverandering.

Interessant is dat het nieuwe kabinet Rutte IV voor “zon op land” projecten een zogenaamde “multifunctionele” grondgebruik eist.

Zonneweides en landbouwgrond zijn inmiddels prima “multifunctioneel” te combineren door bijvoorbeeld onder de panelen schapen te laten grazen of biologisch pluimvee te houden. Ook “zon boven fruit” waarbij zonnepanelen boven fruitbomen worden geplaatst is voor fruitboeren een zeer interessant alternatief.

Een andere vorm van multifunctioneel grondgebruik is het creëren van “natuur” onder en tussen de zonnepanelen. Over deze vorm van multifunctionaliteit is ZPC nu in overleg met natuurorganisaties. De gemeente Nederweert eist van zonneparken dat ze netjes ingepast worden in het landschap en dat een zonnepark een groene rand krijgt met bijvoorbeeld struiken en bomen. Daardoor zal een zonnepark ook grotendeels onttrokken worden aan het zicht van passanten en hebben omwonenden bijna geen last meer van een zonnepark.

Zonnepark Colusdijk BV

Waarom de locatie aan de Colusdijk

ZPC kiest voor de locatie aan de Colusdijk omdat deze locatie als geschikte plek wordt aangewezen in de zogenaamde Concept Regionale Energie Strategie (RES). De locatie voldoet ook aan de eisen gesteld in, de door de gemeenteraad van Nederweert goedgekeurde, RES 1.0. Ook botst de locatie niet met de eisen die de gemeente Nederweert gesteld heeft in het zogenaamde ‘Uitnodigingskader Grootschalige Zonneparken” en de “Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert”. ZPC meent dat ze tijdens de invulling van de ontwikkeling aan alle eisen en/of richtlijnen kan voldoen die de gemeente in de laatste twee documenten stelt. Bovendien kunnen door de aanleg van een zonnepark koppelkansen benut worden waardoor Nederweert en haar inwoners kunnen profiteren van het zonnepark. Het unieke van de locatie aan de Colusdijk is dat het ver van de bebouwde omgeving ligt en amper voor overlast bij de (weinige) omwonenden zal zorgen. Overleg met natuurorganisaties heeft ZPC geleerd dat een goed multifunctioneel gebouwd zonnepark de lokale natuurwaarden alleen maar versterkt.

Niet onbelangrijk is natuurlijk dat ZPC juist deze geschikte grond aan de Colusdijk kon verwerven en dat ZPC een netaansluiting van Enexis heeft aangeboden gekregen.

Logo ZPC-Mob