Zonnepark Colusdijk BV

Stand van Zaken

STAND VAN ZAKEN

Zonnepark Colusdijk in Nederweert

Midden 2020 heeft ZPC 40 ha grond gekocht aan de Colusdijk in Nederweert. Het is de bedoeling van ZPC om op haar grond een mooi en goed zonnepark te bouwen. Het zonnepark krijgt een capaciteit van ca 55 MWp en het is de verwachting dat er voldoende elektriciteit opgewekt kan worden om circa 19.000 Nederlandse huishoudens van groene stroom te voorzien.

Groene inpassing

bloemenweide

Binnen het zonnepark zal ZPC ca. 25% van de grond niet gebruiken voor zonnepanelen. Deze 25% zal vooral gebruikt worden om er passende - met de gemeente en de omgeving af te stemmen - groenvoorzieningen aan te leggen. Dit wil ZPC doen met o.a. stroken grasland en bloemenweiden. Ook wil ZPC voor een “groene” omheining van het zonnepark zorgen met struiken en bomen. Het zonnepark wordt zo een groene buffer tussen het Weerterbos en de agrarische gronden van Nederweert.

Gedragscode Zon op Land

Holland-Solar

Holland Solar, de brancheorganisatie voor de zonne-energiewereld, heeft samen met een aantal milieuorganisaties (zoals Greenpeace en de Milieudefensie) een gedragscode ontwikkeld (https://hollandsolar.nl/gedragscodezonopland). Dit om te waarborgen dat zonneparken verantwoord gebouwd gaan worden, met respect voor het landschap en de natuur. ZPC wil in het zonneproject aan de Colusdijk in Nederweert steeds voldoen aan de afspraken die in deze gedragscode zijn gemaakt. Dat doen we niet omdat het “moet”, maar vooral omdat we dat ook willen.

Aansluiting op het stroomnetwerk van Enexis

Enexis Netbeheer

Op steeds meer plekken in Nederland is het stroomnetwerk zo vol dat geen nieuwe zon- en windparken aangesloten kunnen worden. Om dit probleem voor te zijn heeft ZPC, tegelijkertijd met de aankoop van de grond in 2020 een netwerkaansluiting aangevraagd bij Enexis. Al in het najaar van 2020 heeft Enexis een aanbod gedaan voor een passende, ruime, netinpassing van het beoogde zonnepark. Door technologische en juridische ontwikkelingen bij de Nederlandse netwerkbeheerders is het inmiddels mogelijk om ook andere duurzame projecten in Nederweert - welke geen netwerkaansluiting meer kunnen krijgen van Enexis -  alsnog aan te sluiten op de netaansluiting van ZPC. De aansluiting van ZPC maakt het daardoor mogelijk om deze andere duurzame projecten te doen slagen.

Afstemming met omwonenden en de gemeente

Afstemming

Het afgelopen jaar heeft ZPC al informeel en prettig overleg gehad met de naaste buren en met belangrijke stakeholders. In het voorjaar van 2022 gaat ZPC nog zogenaamde “ontwerpateliers” organiseren. In deze ontwerpateliers wordt met de aanwezigen gebrainstormd over alle positieve en negatieve aspecten van het zonnepark aan de Colusdijk. Ook de koppelkansen die het zonnepark biedt krijgen dan de aandacht.

Het eerste ontwerpatelier is samen met de direct omwonenden van het project en een aantal andere belangrijke stakeholders.

Inmiddels is er met de gemeente Nederweert al gesproken over het verkrijgen van de nodige vergunningen.  De formele procedure voor aanvraag van de omgevingsvergunning gaat in 2022 opgestart worden. ZPC verwacht dat er dan in 2024 gestart kan worden met de bouw van het zonnepark. In de loop van 2024 kan het zonnepark dan ook in gebruik genomen worden.

Hoe de bewoners van Nederweert profiteren van het zonnepark

financieel veilig

Het is de bedoeling van ZPC om bij ingebruikname van het zonnepark, zodra de belangrijkste ontwikkel-, bouw- en financieringsrisico’s achter de rug zijn, het zonnepark voor tenminste 50% over te dragen aan een lokale energiecoöperatie waardoor het voor inwoners van Nederweert niet alleen financieel interessant, maar ook financieel veilig is, om mee te participeren in het zonnepark.

Daarnaast wil ZPC jaarlijks ook een substantiële bijdrage storten in een duurzaam omgevingsfonds, waardoor ook bewoners die niet investeren in het zonnepark, toch kunnen profiteren van het zonnepark.

Logo ZPC-Mob